ПОДАРЪК за всяка поръчка над 50лв., а за поръчки над 90 лв. БЕЗПЛАТНА доставка до адрес за гр. София (от падащото меню за област се избира София-град, а не София) 

За нас

Уважаеми партньори,

Избирайки „Индустриална химия“ ЕООД,

ВИЕ:

- получавате стока с високо качество от напълно легитимен български производител;

- контактувате с коректен и отговорен партньор;

- сте неуязвими при проверки от Държавните контролни органи по отношение произход, количество, качество и безопасна употреба на закупените от Вас продукти;

ЗАЩОТО:

- „Индустриална химия“ ЕООД има внедрена, работеща система за управление на качеството.Фирмата е сертифицирана за работа по ISO 9001:2015– сертификат, регистрационен № AR1-029-QMS / 09.09.2013 г., издаден от МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО (IQA) ЕООД, притежаваща СЕРТИФИКАТ №8 ОСС, издаден от ИА“БСА“.

- „Индустриална химия“ ЕООД притежава собствена, напълно законна производствена база – удостоверение  за въвеждане в експлоатация на строеж № 9 / 30.12.2005 г., издадено от община Горна Малина.

- „Индустриална химия“ ЕООД е вписана в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл.36, ал.3 от Закона за здравето – удостоверение за вписване №2338001201 от 28.01.2006 г..

- „Индустриална химия“ ЕООД е регистрирана в Държавната агенция за метрология и технически надзор като производител на предварително опаковани стоки – писмо изх.№ 38-00-59 / 21.05.2004 г.

- „Индустриална химия“ ЕООД е вписана в търговския регистър на Българската търговско- промишлена палата – решение № 4032798200 / 01.09.2004 г.

- „Индустриална химия“ ЕООД е член на Националната организация GS1 България – писмо изх.№ 36 / 23.02.2011 г. на БТПП, GS1България. Фирмата е притежател на ФИРМЕН ПРЕФИКС GS1 –  380022676.

- „Индустриална химия“ ЕООД притежава регистрирана марка в Патентното ведомство на Република България – регистрационен № 59091 / 20.04.2007 г.

- Всички наши продукти притежават Информационен лист за безопасност и се съпровождат от Удостоверение за качество.

- Всички наши продукти са съобразени със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и всички други изисквания, произтичащи от нормативната уредба на Европейския съюз